Leadership

EURNZD W1 Bán 1.68800

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD Bán 1.68800
Mục tiêu:: 1.59828
Dừng lỗ: 1.70000
R/R: 1/8.2
Giao dịch đang hoạt động:
Chia khối lượng thành 2 lệnh để có thể chốt lời 1 lệnh khi cần thiết
Bình luận:
Có thể vào lệnh lại nếu chưa vào trước đó.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.