URIFX

EURNZD => Cơ hội bán

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Nếu breakdown xuống channel này, cơ hội win sell là rất lớn.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.