KazekageGaara

EURPLN - double top

Giá xuống
OANDA:EURPLN   EUR/PLN
Tín hiệu:
EURPLN - Mô hình 2 đỉnh
MACD và RSI phân kỳ
Shorting star và doji ở các đỉnh
Trading:
SHORT: 4.370
stoploss: 4.402
Target: 4.25
R/r = 4


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.