UnknownUnicorn4548749

EURPLN Vai đầu vai

Giá lên
OANDA:EURPLN   EUR/PLN
H4 hình thành mô hình vai đầu vai, giao dịch khi phá đường viền cổ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.