SimaEF

Buy EURPLN 6h30 Ngày 2023.04.05 R=2

FOREXCOM:EURPLN   EUR/PLN
-H1 liên tục xuất hiện các nến pinbar tăng sau khi tiếp cận đường EMA 21, Xuất hiện mô hình tăng rất đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.