FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá có thể sẽ suy giảm về vùng hỗ trợ tại 1.15452 - 1.14833
Sau đó mới có điều chỉnh
Mọi thứ đang ủng hộ cho EURUSD đi xuống

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.