ShaneHua

EURUSD 4H: Còn một đợt bán tháo.

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chủ trương tìm cơ hội mở vị thế bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.