puzzledEagle17863

Chờ buy EU

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
USD đang hồi, đợi giá chạm trend xuất hiện nến ôm thì bán xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.