puzzledEagle17863

Chờ tín hiệu buy

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá phá trend, phá cản, đang test lại cản cũ xuất hiện mô hình nến ôm buy luôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.