bobbiboy8x

EUR-USD tăng

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
tác giả đề xuât mô hình tăng giá

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu

Có thể xem xét mua và canh chốt dài hơn với 2 lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.