DatTong

EURUSD, EURO FX/ U.S DOLLAR, H4

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Thị trường đang cho xu hướng đi xuống.
- Giá đóng dưới cản
--> Bán
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.