PhamLocFx

Mua EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tiếp tục mua EURUSD vào với vùng mục tiêu xa hơn. Giữ vững tín hiệu khi chưa có sự phá vỡ Fibonacci.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.