dinhchien

EURUSD - long at H4

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi EURUSD hoàn thành mẫu Bướm, giảm điều chỉnh vè nhóm sóng H4
Tôi dự đoán EURUSD sẽ tăng trở lại.
Mục 1: Mua ở vùng sóng (4) đến (5)
Mục 2: tại sóng khung Ngày I, II, III ... mua tại sóng IV đến V

After EURUSD completed the Butterfly Harmonic pattern , she has a corrective to group wave H4
I predict EURUSD will go Up again.
Entry 1: Buy at the wave (4) to (5)
Entry 2: at Group wave daily I, II, III... buy at the wave IV to V

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.