Nguyen_Duong

EURUSD Sell stop 1.122

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Xuất hiện fail breakout, thực hiện đặt sell stop để bán khi giá thủng 1.122
- Đặt stoploss và trailing stop
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.