HD_love_trading

EURUSD trong ngày 15/2/2019

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kiểm tra lại hỗ trợ cứng 1.125, hiện tại
đô la vẫn mạnh hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.