V_PhucNguyen

Long EURUSD - 23/11/2020

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD as Gold has signal of risk off, and USDJPY began to decline. I suggest to long EURUSD this week with 2 main price zone: around 1.18162 and around 1.17112.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.