PhamLocFx

EURUSD H4, 19/08/2019

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mua EURUSD
Tỷ lệ Risk:Reward : 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.