facific9x

LƯỠNG LỰ vùng giá

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
trên biểu đồ ngày trước xuất hiện 1 pinbar buy lớn khi giá cố tiếp cận xuống vùng 1.176

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.