Nguyen_Duong

EURUSD - Canh short 1.135xx

Giá xuống
Nguyen_Duong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Công cụ: EMA8, bollinger band 21, khung 4h và 30m
- Xu hướng: downtrend trên 4h.
- Chiến lược: Tỷ giá EU tiệm cận đường giữa bollinger band 21, chuyển sang khung 30m chờ điểm short. Short 1/2 khi xuất hiện mẫu nến chân dài/ false breakout. Short tiếp 1/2 khi MACD phân kỳ âm. Sử dụng trailing stop 100 point để chốt lời hoặc đóng lệnh khi xuất hiện nến chân dài theo hướng ngược lại.
Bình luận:
Đã short tại 1.13704, cut loss tại 1.13916. Xu hướng đã chuyển sang uptrend trên 4H --> Tiếp tục theo dõi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.