dinhchien

FILUSDT - 1 ăn 4

Giá lên
BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
- Đo sóng mạnh khi đã hình thành quy luật sóng trước đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.