Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) FIL/USDT Trung Hạn

BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
Phân Tích

H4
-Giá Break Out đường trendline + 3 đường MA
-MA20 cắt MA40,Ma80
-Tiếp tục theo dõi MA40 cắt MA80 và MA80 hướng lên

Entry: 22.37-22.5
STL: 22.7 (3%)
TP: 25 (14%)