ZanShinPA-DN

FILUSDT - H4 - SELL

Giá xuống
BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
- Quản lý vốn (1-2%/Tổng vốn)
- Đi đều Volume .
- Để xác suất và thị trường quyết định.
=> Nhận định thị trường luôn có xác suất, hãy tự bảo vệ tài khoản của chính bạn
Bình luận: Đóng Fil ở giá hiện tại: 19,32
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.