tayngangtradecoin

FTT/USDT thế giá tăng - Khung D

Giá lên
tayngangtradecoin Cập nhật   
FTX:FTTUSDT   FTT / USD Tether
Tại khung D,
FTT đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 61.5$ và có xu hướng tăng. Mục tiêu kỳ vọng 19,24%, dừng lỗ 6,24%.
Bình luận: Sau 3 ngày tăng giá đến 65$ thì FTT đã có 1 ngày giảm; tuy nhiên sức giảm này k mạnh; khả năng FTT tiếp tục tăng giá là 70-80%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.