SharkFollow

Gas đã điều chỉnh xong chưa? Liệu đã bắt đầu một con sóng 3?

Giá lên
SharkFollow Cập nhật   
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
- Kêt thuc sóng 2 điều chỉnh tại 0.382 sóng 1.
- Mục tiêu: Kỳ vọng một con sóng 3 mở rộng.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã vượt xa mục tiêu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.