manhphamthektat

mô hình sóng elliot ngày 23.8.19

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
a