Selina9X

Nhật ký giao dịch #62 - BUY GBPAUD

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Trên biểu đồ D1, nến D1 ngày 3/3 và 4/3 đều có thân nhỏ và bóng nến dưới dài. Vì vậy GBPAUD có khả năng quay lại vùng đỉnh cũ.

BUY GBPAUD tại 1.9431
SL 1.9271
TP 1.9730
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.