Selina9X

Nhật ký giao dịch #52 - SELL GBPAUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD có dấu hiệu đảo chiều tại kháng cự 1.9754.

-> SELL GBPAUD 1.9700
SL 1.9837
TP 1.9436
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.