bobbiboy8x

GBP-AUD buy ngắn hạn

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
sử dụng pp bẫy giá để vào lệnh buy như hình

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu

Giá cuối tuần có thể đi nhanh mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.