dinhchien

GBPCAD - short at H1

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
The last top has reached the Zone of Daily wave
Should to sell follow the Reversal signal (drop beyond 120 fibo Extension)
Sell from the wave 2 to wave 3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.