dinhchien

GBPCAD - giảm tiếp tại vùng sóng h1

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD có sóng đối xứng quy tắc tại wave 2.
Nhìn bên trái, The Reversal ở mức 44,6 fibo.
Vì vậy, tôi dự đoán GBPCAD sẽ xuống với 5 sóng để hoàn thành Bat Harmonic.
Tp1: 1.68219, TP2: 1.66660
Dừng lỗ: 1.71882

GBPCAD has a rule symmetry wave at the wave 2.
Look left, The Reversal was at 44.6 fibo.
Thus, I predict GBPCAD will down with 5 waves to complete the Bat Harmonic.
Tp1: 1.68219, TP2: 1.66660
Stop loss: 1.71882

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.