DatTong

GBPCAD, SHS PATTERN ON H4, UP

Giá lên
DatTong Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- Xuất hiện mô hình vai- đầu- vai cho giá đi lên
- Giá hiện tại đã test neckline và từ chối
--> BUY
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Dời stoploss vào entry !
Bình luận:
Giá tiếp tục xu hướng đi lên !
Bình luận:
GBPCAD !!!

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.