dinhchien

GBPCAD - Giảm tại nhóm sóng Ngày (Sóng đối xứng - elliot)

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Chờ bán tại vùng sóng Ngày (80%-100%)
80% nhóm sóng, 90%-100% điểm vào hợp lý, 120% phá võ qui tắc sóng