thudong9497

phân tích GBPCAD ngày 24/8/2021 theo PA

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
1, Giá trong xu hướng tăng
2, giá chạy theo mô hình high-higher
vậy nên mua tại vùng 1.73270
AE tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.