NamDaoFX

GBPCHF - Sell The hìgh

Giá xuống
NamDaoFX Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
After break uptrend, the market has already gone into downtrend & here it is on resistance zone & reaction.
so with this signal we should place the sell order here with stoploss above the resistance.
R/R = 1/2
Giao dịch đang hoạt động:
replace the stoploss level to entry level for taking profit free
Price at 1.26281

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.