willfx_vn

GBPCHF - 07/12/2021

Giá xuống
FOREXCOM:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF
Hình thức trade: Swing Traing
PP: Topdown + Báo cáo COT ( Commitments of Trades)
Khung thời gian: Monthly/Weekly/Daily/H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.