bobbiboy8x

GBP-JYP có thể BUY

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
tác giả đề xuất mô hình BUY

dừng lỗ và chốt lời mục tiêu

PP sử dụng: bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.