KiemcomCapital

GBPJPY canh phân kỳ đáy để mua lên

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY canh phân kỳ đáy để mua lên
Buy limit 131.4x
SL 131.1
TP 132.1

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.