dinhchien

GBPJPY - Kỳ vọng về kênh giá trên {TĂNG]

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
* Do đoán hình từ quá khứ nên xác suất luôn 50%.
- Khung Weekly: đang trong trend giám
- Khung Daily: kỳ vọng FALSE BREAK
- Khung H4: đã có quy luật tăng.
* Rủi ro áp dụng 1%