dinhchien

GBPJPY - Kỳ vọng về kênh giá trên {TĂNG]

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
* Do đoán hình từ quá khứ nên xác suất luôn 50%.
- Khung Weekly: đang trong trend giám
- Khung Daily: kỳ vọng FALSE BREAK
- Khung H4: đã có quy luật tăng.
* Rủi ro áp dụng 1%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.