PhamLocFx

GBPJPY H4, 14/08/2019

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khuyến nghị mua GBPJPY
+ D1 tạo tín hiệu nến đảo chiều
+ Giá giảm về gần vùng đáy của năm 2016
+ Mua từ khung giờ H4 để giảm thiểu rủi ro, đặt dừng lỗ dưới vùng Fibi 61.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.