tantuong1803

GBPJBY mở vị thế sell cho gia hiện tại..

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Entry 156,450
Sl 156,6
TP 1: 156
RR 1:3,5
Ăn được đoạn sóng ngắn với SL cực thấp.. Năm vị thế cho phiên ngày

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.