dinhchien

GBPNZD - tăng tiếp từ sóng 4 - 5 Elliot

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
2 vùng sóng đối xứng có thể xem xét.
- Vùng H4, nhóm sóng (1)(2)(3)... Mục tiêu 1: fibo 80%. Mục tiêu 2: fibo 120%
- Vùng Daily, nhóm sóng I, II, III... Mục tiêu vùng sóng 5 Elliot .

Like, comment, follow me. Cảm ơn Tradingview.

Ý tưởng liên quan