dinhchien

GBPNZD - tăng tiếp từ sóng 4 - 5 Elliot

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
2 vùng sóng đối xứng có thể xem xét.
- Vùng H4, nhóm sóng (1)(2)(3)... Mục tiêu 1: fibo 80%. Mục tiêu 2: fibo 120%
- Vùng Daily, nhóm sóng I, II, III... Mục tiêu vùng sóng 5 Elliot .

Like, comment, follow me. Cảm ơn Tradingview.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.