URIFX

GBPNZD #Sell ==> Bán cả thế giới

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Tôi sẽ sell 1 lot và để đó 1 năm :D

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.