UnknownUnicorn4548749

EURGBP ngày 1.9.2020

Giá xuống
OANDA:GBPSGD   GBP/SGD
EURGBP 1.9.2020
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.