Eagle-Pips

[Gồng lời] Buy GBPUSD ngay lần 2 - giá đang 1.2708

Giá lên
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chú ý: Chỉ vào lệnh này khi bạn đã buy GBPUSD lần 1
Buy GBPUSD ngay lần 2 - giá đang 1.2708

SL 1.26844 (-24 pips)
TP 1.27680 (+60 pips)

Chú ý:

- Dời SL lênh BUY GU lần 1 lên 1.26844

- Nghĩa là:
Nếu hit SL lênh 2, vẫn lời 20 pips.
Nếu hit TP, tổng profit sẽ là 100 pips + 60 pip = 160 pips
Giao dịch được đóng thủ công:
+50 pip & +15 pips, tổng 65 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.