V_PhucNguyen

Mua vàng: Giá đã breakout vùng 1911, mục tiêu 1941

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
OANDA:XAUUSD
Tham khảo lệnh mua vàng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.