HoangMinhchannel

GEG có thê kết thúc vùng tích luỹ tại đây

Giá lên
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
GEG sau khi vượt khỏi vùng đinh 19.5 - 19.95 đã có khoảng thời gian tích luỹ quanh khu vực đỉnh này từ đầu tháng 10 đến nay. Ngoài ra, volume mua vào tương đối nhiều đối với cổ phiếu này.

Dự kiến trong ngắn hạn, vùng target dự kiến của GEG có thể sẽ quanh khu vực 22.5 - 22.6.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.