HoangMinhchannel

GEG có lần thứ 2 test cầu

Giá lên
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
GEG trong ngắn hạn đang có dấu hiệu test lại vị trí vùng cầu 19.6 - 19.9, tại vùng này quan sát ta sẽ thấy giá có 2 lần test và đảo chiều ở lần 1, kỳ vọng thời điểm hiện tại, giá sẽ tiếp tục bật trở lại.

Target dự kiến sẽ là 21.6 - 22.7

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.