dinhchien

GER30 - Có tín hiệu giảm H1

FX:GER30   Chỉ số DAX
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.