NguyenThang33

Các chuyên gia đều phán Vàng lên!!!!

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá đang phá mốc chính tại $1320
Có thể giá sẽ tiếp tục phá lên trên nữa với lý do:

- Xu hướng dài hạn vẫn là bullish
- Gần mốc $1320 sẽ là điểm canh mua với rủi ro chính.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.