dcironcop

Chiến lược vàng daily: Moon!

dcironcop Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Cậu vàng với xu hướng tăng chủ đạo, tuy nhiên có thể quay về test khu vực 1408-1413 trước khi đi thẳng lên cản monthly là 15-16xx!
Tuy nhiên vàng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nên cần theo dõi sát biến động để có chiến lược cụ thể theo thời điểm.
Bình luận:
Nếu vàng giữ mức test 1453-1460 như hiện tại thì mai lên thẳng luôn chứ không về nữa
Bình luận:
Gold đi thẳng từ 145x lên luôn. Heading to 15xx!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.